Esma-ül Hüsna / Allah'ın Güzel İsimleri

 

"En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır."

(A'raf Suresi 180. Ayet Meali)

 

“Allah’ın Doksan Dokuz ismi vardır. kim onları okuyup ezberlerse ve anlarsa ( onlara göre yaşarsa ) Cennete girer”

(Hadis-i Şerif)

 

Bismillahirrahmanirrahim

Hüvallahüllezi la ilahe illa hu.

Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Melikü Ya Kuddusü Ya Selamü Ya Mü’minü

Ya Müheyminü Ya Azizü Ya Cebbaru Ya Mütekebbiru Ya Haliku Ya Bariü

Ya Musavviru Ya Gaffaru Ya Kahharu Ya Vahhabu Ya Razzaku Ya Fettahu

Ya Alimü Ya Kabidu Ya Basitu Ya Hafidu Ya Rafiu Ya Muızzü Ya Muzillü

Ya Semiu Ya Basiru Ya Hakemü Ya Adlü Ya Lafiyfü Ya Habiru Ya Halimü

Ya Azimü Ya Gafüru Ya Şeküru Ya Aliyyü Ya Kebiru Ya Hafizu Ya Mukitü

Ya Hasibü Ya Celilü Ya Kerimü Ya Rakibü Ya Mücibü Ya Vasiu Ya Hakimü

Ya Vedüdü Ya Mecidü Ya Baisü ya Şehidü Ya Hakku Ya Vekilü Ya Kaviyyü

Ya Metinü Ya Veliyyü  Ya Hamidü Ya Muhsi Ya Mübdiü Ya Muidü Ya Muhyi

Ya Mumitü Ya Hayyü Ya Kayyumü Ya Vacidü Ya Macidü Ya Vahidü

Ya SamedüYa Kadiru Ya Muktediru Ya Mukaddimü Ya Muahhiru Ya Evvelü

Ya Ahiru Ya Zahiru Ya Batinu Ya Vali Ya Müteali Ya Berru Ya Tevvabü

Ya Müntekimü Ya Afüvvü ya Raufü ya Malikel Mülki Ya Zel Celali Vel İkrami

Ya Muksitu Ya Camiu Ya Ğaniyyü ya Muğni Ya Maniu ya Darru Ya Nafiu

Ya Nuru Ya Hadi Ya Bediu Ya Baki Ya Varisü Ya Reşidü Ya Sabüru.

(Celle celalühu amme nevalühü ve la – ilahe gayruh)

 

 

 1. Allah

 O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.

 

 2. er-Rahman

 Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (Dünyada).

 

 3. er-Rahim

 Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (Ahirette).

 

 4. el-Melik

 Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

 

 5. el-Kuddüs

 Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.

 

 6. el-Selam

 Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.

 

 7. el-Mü'min

 Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan,kullarına yaptığı vadinde sadık.

 

 8. el-Müheymin

Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.

 

 9. el-Aziz

 İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.

 

10. el-Cabbar

Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.

 

11. el-Mütekebbir

Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.

 

12. el-Halik

Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan var eden büyüklükte eşi olmayan.

 

13. el-Bari

Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.

 

14. el-Musavvir

Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.

 

15. el-Gaffar

Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.

 

16. el-Kahhar

Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.

 

17. el-Vahhab

Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.

 

18. el-Rezzak

Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

 

19. el-Fettah

Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.

 

20. el-Alim

Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.

 

21. el-Kâbıd

 Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.

 

22. el-Bâsıt

 Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.

 

23. el-Hafıd

Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.

 

24. el-Rafi

Yukarı kaldıran,yükselten,dereceleri yükselten.

 

25. el-Muiz

İzzet veren, aziz kılan.

 

26. el-Müzil

Zillete düşüren, hor ve hakir eden.

 

27. el-Semi

Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.

 

28. el-Basir

Her şeyi gören.

 

29. el-Hakem

Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.

 

30. el-Adl

Son derece adaletli olan.

 

31. el-Latif

En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan.

 

32. el-Habir

Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan.

 

33. el-Halim

Yumuşak davranan, hilmi çok olan.

 

34. el-Azim

Pek azametli olan, yüce..

 

35. el-Gafur

Çok bağışlayan, magfireti çok.

.

36. el-Şekur

Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.

 

37. el-Aliyy

Çok yüce.

 

38. el-Kebir

Pek büyük.

 

39. el-Hafız

Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan koruyan.

 

40. el-Mukit

Bilen,tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.

 

41. el-Hasib

Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen Mahlukatına kafi olan.

 

42. el-Celil

Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.

 

43. el-Kerim

Çok ikram edici.

 

44. el-Rakib

Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.

 

45. el-Mucib

Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden.

 

46. el-Vasi

Lütfu bol olan.

 

47. el-Hakim

Emirleri,kelamı ve bütün işleri hikmetli,hikmet sahibi olan.

 

48. el-Vedud

İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.

 

49. el-Mecid

Şanı, şerefi çok üstün olan.

 

50. el-Bais

Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.

 

51. el-Şehid

Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.

 

52. el-Hakk

Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.

 

53. el-Vekil

Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.

 

54. el-Kaviyy

Pek kuvvetli.

 

55. el-Metin

Pek güçlü.

 

56. el-Veliyy

Seçkin kullarının dostu.

 

57. el-Hamid

Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.

 

58. el-Muhsin

Sonsuz da olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.

 

59. el-Mubdi

Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.

 

60. el-Muid

Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.

 

61. el-Muhyi

İhya eden, dirilten,can bağışlayan, sağlık veren.

 

62. el-Mümit

Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.

 

63. el-Hayy

Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.

 

64. el-Kayyum

Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.

 

65. el-Vacid

İstediğini, istediği vakit bulan.

 

66. el-Macid

Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.

 

67. el-Vahid

Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan.

 

68. el-Samed

Her şey Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.

 

69. el-Kadir

İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.

 

70. el-Mukdedir

Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.

 

71. el-Mukaddim

İstediğini öne getiren, öne alan.

 

72. el-Muahhir

İstediğini geri koyan,arkaya bırakan.

 

73. el-Evvel

Her şeyden önce var olan.

 

74. el-Ahir

Her şey helak olduktan sonra geri kalan.

 

75. el-Zahir

Varlığı sayısız delillerle açık olan.

 

76. el-Batın

Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan.

 

77. el-Vali

Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.

 

78. el-Müteali

Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.

 

79. el-Berr

Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.

 

80. el-Tevvab

Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.

 

81. el-Muntekim

Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.

 

82. el-Afüvv

Affeden, mağfiret eden.

 

83. el-Rauf

Merhamet edici. Pek şefkatli.

 

84. Malik'ül-Mülk

Mülkün ebedi ezeli sahibi.

 

85. Zülcelali ve'l-İkram

Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.

 

86. el-Muksit

Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.

 

87. el-Cami

İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.

 

88. el-Ganiyy

Çok zengin,hiç bir şeye muhtaç olmayan.

 

89. el-Muğni

Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.

 

90. el-Mani

Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.

 

91. el-Darr

Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.

 

92. el-Nafi

Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.

 

93. el-Nur

Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.

 

94. el-Hadi

Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.

 

95. el-Bedi

Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.

 

96. el-Baki

Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.

 

97. el-Varis

Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi.

 

98. el-Raşit

Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.

 

99. es-Sabur

Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.