Esma-ül Hüsna / Allah'ın Güzel İsimleri

 

"En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır."

(A'raf Suresi 180. Ayet Meali)

 

“Allah’ın Doksan Dokuz ismi vardır. kim onları okuyup ezberlerse ve anlarsa ( onlara göre yaşarsa ) Cennete girer”

(Hadis-i Şerif)

 

Bismillahirrahmanirrahim

Hüvallahüllezi la ilahe illa hu.

Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Melikü Ya Kuddusü Ya Selamü Ya Mü’minü

Ya Müheyminü Ya Azizü Ya Cebbaru Ya Mütekebbiru Ya Haliku Ya Bariü

Ya Musavviru Ya gaffaru Ya Kahharu Ya Vahhabu Ya Razzaku Ya Fettahu

Ya Alimü Ya Kabidu Ya Basitu Ya Hafidu Ya Rafiu Ya Muızzü Ya Muzillü

Ya Semiu Ya Basiru Ya Hakemü Ya Adlü Ya Lafiyfü Ya Habiru Ya Halimü

Ya Azimü Ya Gafüru Ya Şeküru Ya Aliyyü Ya Kebiru Ya Hafizu Ya Mukitü

Ya Hasibü Ya Celilü Ya Kerimü Ya Rakibü Ya Mücibü Ya Vasiu Ya Hakimü

Ya Vedüdü Ya Mecidü Ya Baisü ya Şehidü Ya Hakku Ya Vekilü Ya Kaviyyü

Ya Metinü Ya Veliyyü  Ya Hamidü Ya Muhsi Ya Mübdiü Ya Muidü Ya Muhyi

Ya Mumitü Ya Hayyü Ya Kayyumü Ya Vacidü Ya Macidü Ya Vahidü

Ya SamedüYa Kadiru Ya Muktediru Ya Mukaddimü Ya Muahhiru Ya Evvelü

Ya Ahiru Ya Zahiru Ya Batinu Ya Vali Ya Müteali Ya Berru Ya Tevvabü

Ya Müntekimü Ya Afüvvü ya Raufü ya Malikel Mülki Ya Zel Celali Vel İkrami

Ya Muksitu Ya Camiu Ya Ğaniyyü ya Muğni Ya Maniu ya Darru Ya Nafiu

Ya Nuru Ya Hadi Ya Bediu Ya Baki Ya Varisü Ya Reşidü Ya Sabüru.

(Celle celalühu amme nevalühü ve la – ilahe gayruh)

 

 

   1.  Allah  O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.
2.  er-Rahman  Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (Dünyada).
3.  er-Rahim  Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (Ahirette).
4.  el-Melik  Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan.
5.  el-Kuddüs  Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
6.  el-Selam  Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.
7.  el-Mü'min  Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya
 koyan,kullarına yaptığı vadinde sadık.
8.  el-Müheymin  Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
9.  el-Aziz  İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.
10.  el-Cabbar  Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
11.  el-Mütekebbir  Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
12.  el-Halik  Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan
 var eden büyüklükte eşi olmayan.
13.  el-Bari  Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
14.  el-Musavvir  Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
15.  el-Gaffar  Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.
16.  el-Kahhar  Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.
17.  el-Vahhab  Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
18.  el-Rezzak  Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
19.  el-Fettah  Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
20.  el-Alim  Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
21.  el-Kabıt  Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.
22.  el-Basit  Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
23.  el-Hafıd  Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.
24.  el-Rafi  Yukarı kaldıran,yükselten,dereceleri yükselten.
25.  el-Muiz  İzzet veren, aziz kılan.
26.  el-Müzil  Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
27.  el-Semi  Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.
28.  el-Basir  Her şeyi gören.
29.  el-Hakem  Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
30.  el-Adl  Son derece adaletli olan.
31.  el-Latif  En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan.
32.  el-Habir  Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan.
33.  el-Halim  Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
34.  el-Azim  Pek azametli olan, yüce.
35.  el-Gafur  Çok bağışlayan, magfireti çok.
36.  el-Şekur  Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.
37.  el-Aliyy  Çok yüce.
38.  el-Kebir  Pek büyük.
39.  el-Hafız  Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan koruyan.
40.  el-Mukit  Bilen,tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.
41.  el-Hasib  Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen
 Mahlukatına kafi olan.
42.  el-Celil  Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
43.  el-Kerim  Çok ikram edici.
44.  el-Rakib  Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
45.  el-Mucib  Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden.
46.  el-Vasi  Lütfu bol olan.
47.  el-Hakim  Emirleri,kelamı ve bütün işleri hikmetli,hikmet sahibi olan.
48.  el-Vedud  İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.
49.  el-Mecid  Şanı, şerefi çok üstün olan.
50.  el-Bais  Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.
51.  el-Şehid  Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
52.  el-Hakk  Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
53.  el-Vekil  Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
54.  el-Kaviyy  Pek kuvvetli.
55.  el-Metin  Pek güçlü.
56.  el-Veliyy  Seçkin kullarının dostu.
57.  el-Hamid  Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.
58.  el-Muhsin  Namütanahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.
59.  el-Mubdi  Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
60.  el-Muid  Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
61.  el-Muhyi  İhya eden, dirilten,can bağışlayan, sağlık veren.
62.  el-Mümit  Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.
63.  el-Hayy  Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
64.  el-Kayyum  Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.
65.  el-Vacid  İstediğini, istediği vakit bulan.
66.  el-Macid  Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.
67.  el-Vahid  Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan.
68.  el-Samed  Her şey Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.
69.  el-Kadir  İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
70.  el-Mukdedir  Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
71.  el-Mukaddim  İstediğini öne getiren, öne alan.
72.  el-Muahhir  İstediğini geri koyan,arkaya bırakan.
73.  el-Evvel  Her şeyden önce var olan.
74.  el-Ahir  Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
75.  el-Zahir  Varlığı sayısız delillerle açık olan.
76.  el-Batın  Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan.
77.  el-Vali  Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.
78.  el-Müteali  Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.
79.  el-Berr  Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
80.  el-Tevvab  Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
81.  el-Muntekım  Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.
82.  el-Afüvv  Affeden, mağfiret eden.
83.  el-Rauf  Merhamet edici. Pek şefkatli.
84.  Malik'ül-Mülk  Mülkün ebedi ezeli sahibi.
85.  Zülcelali ve'l-İkram  Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.
86.  el-Muksit  Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.
87.  el-Cami  İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
88.  el-Ganiyy  Çok zengin,hiç bir şeye muhtaç olmayan.
89.  el-Mugni  Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.
90.  el-Mani  Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
91.  el-Darr  Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.
92.  el-Nafi  Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.
93.  el-Nur  Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.
94.  el-Hadi  Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
95.  el-Bedi  Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.
96.  el-Baki  Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
97.  el-Varis  Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi.
98.  el-Raşit  Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.
99.  es-Sabur  Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.